Tieto internetové stránky používajú pre fungovanie Cookies. Požívaním stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácii

TOVAR V AKCII

NAJPREDÁVANEJŠÍ


Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Tento poriadok upravuje vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim a popisuje postup pri podávaní a vybavovaní reklamácií. Vychádza z obchodného zákonníka a doplňuje obchodné podmienky.
Záruka sa vzťahuje na tovar zakúpený u nás, a ktorého záruka bola uplatnená v záručnej dobe. Ku každému tovaru je pridávaný záručný list, na ktorom je vyplnené sériové číslo výrobku. Pre urýchlenie a správne vybavenie reklamačného konania doporučujeme priložiť záručný list a daňový doklad (doklad o kúpe).


V prípade, že kupujúci zistí akékoľvek nezhody medzi záručným listom, daňovým dokladom askutočným tovarom (druh, počet, cena, sériové čísla), doporučujeme ihneď

kontaktovať predajcu.

Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Prípadnú reklamáciu vybavíme s Vami individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne
nahlásiť predajcovi. Za závady vzniknuté prepravcom neručíme. Sídlo spoločnosti slúži aj ako hlavné a jediné servisné stredisko. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Základnou podmienkou pre prijatie a vybavenie reklamácie je predloženie dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru predávajúcemu emailom na info@ autogood.sk, poštou alebo osobne. V zmysle zákona sa na tovar a jeho komponenty vzťahuje záručná doba 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.


Zánik nároku na záruku:


Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:

-stratou záručného listu, prípadne svojvoľným dopisovaním doň

-ak vypršala záručná doba

-ak bol výrobok používaný v rozpore s návodom na použitie
-neodbornou manipuláciou, inštaláciou a zanedbanou údržbou
-ak bol výrobok mechanický poškodený
-ak na výrobku boli poškodené ochranné prvky slúžiace na zistenie neopraveného zásahu do výrobku (ochranné nálepky, plomby, …)
-ak je vadaspôsobená prirodzeným opotrebením, znečistením, akýmkoľvek vonkajším zásahom do výrobku vrátane skratu na kryte, vstupoch alebo výstupoch, či živelnej udalosti (požiarom, povodňou, …)


Reklamáciu nie je možné uznať ak spotrebiteľ nemá nárok na uplatnenie záruky, alebo sú reklamované parametre, ktoré nie sú uvedené v návode alebo inej technickej dokumentácií výrobku, alebo sa jedná o domnelé, či náhodné javy, ktoré sa nedajú hodnoverne predviesť alebo doložiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Zákazník objednáva tovar za ceny uvedené na tomto servery vo chvíli definitívneho potvrdenia objednávky. Pre kontrolu dostane zákazník do 24 hodín potvrdzujúci e-mail. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre a farbu výrobku v záujmu zlepšenia jeho vlastností bez predchádzajúceho písomného upozornenia. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté pri tlači obchodných a technických dokumentov.

Tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu musíte reklamovať priamo v internetovom obchode. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

-odovzdaním opraveného tovaru

-výmenou tovaru

-vrátením kúpnej ceny tovaru

-vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
-odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.


Postup pri reklamácii:


-informujte nás o reklamácii výhradne e-mailom alebo písomne. Základnou podmienkou pre

-prijatie a vybavenie reklamácie zákazníka je zaslanie dokladu o nadobudnutí tovaru predávajúcemu emailom na info@lacnecentralnezamykanie.sk, poštou, alebo osobne.

-Tovar spolu s dokladom o kúpe zašlite ako balík na našu adresu Martin Hudák - Autogood,

Petrovce nad Laborcom 151 07101 Michalovce 1.

Zásielku s tovarom Vám odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

zákazník sa môže o prebiehu reklamácie informovať e-mailom na info@lacnecentralnezamykanie.sk, alebo telefonicky na čísle +421 948 403 898

o ukončení a o výsledku reklamácie bude zákazník informovaný telefonicky alebo

e-mailom.